VD-kommentar

FJÄRDE KVARTALET – EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT FANTASTISKT ÅR

Exceptionellt starkt är min sammanfattning av årets sista kvartal. Totalt steg omsättningen med 35 procent, varav 22 procent organiskt. Vi uppnådde en vinsttillväxt på 40 procent tack vare den mycket fina organiska tillväxten och de förvärv vi genomfört vilka sammantaget har presterat som förväntat. Vi konstaterar också att vi återigen hade ett kvartal då alla affärsområden levererade över 10 procents EBITA marginal.

Affärsområdet Components hade mycket god volymtillväxt och en ökad efterfrågan i de flesta stora kundsegment. Affärsområdet Energy utvecklades väl, även med hänsyn tagen till ett svagt avslutande kvartal föregående år, med fortsatt konkurrenskraftiga och starka marknadspositioner. Affärsområdet Industrial Process växte kraftigt, inte minst utanför Norden och i det marina segmentet, vilket gav en mycket bra vinsttillväxt. Power Solutions hade en god efterfrågan och levererade sammantaget en stabil volymtillväxt.

HELÅRET - BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTNINGARNA

Det är med stolthet jag konstaterar att vi lägger ännu ett rekordår bakom oss, där vi har överträffat våra egna högt ställda förväntningar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i Addtechkoncernen för starka insatser och ett stort engagemang!

Omsättningen för helåret passerade milstolpen 10 miljarder SEK, vilket motsvarar en tillväxt på 26 procent. Av detta var cirka 11 procent organisk tillväxt, att jämföra med 5 procent under föregående år. Den starka konjunkturen har naturligtvis bidragit till den organiska tillväxten under året men tillväxten är också en tydlig indikation på att vårt fokus på att hela tiden öka vårt mervärde till våra kunder ger resultat. Vi ser också att våra egna varumärken och kundanpassade lösningar växer i andel gentemot handelsprodukter.

Vinsten ökade med 29 procent och rörelsemarginalen fortsatte att förbättras. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent, liksom föregående år. Det är värt att nämna att den kraftiga volymtillväxten har inneburit att vi binder mer i rörelsekapital än vi hade önskat men det är glädjande att se att alla affärsområden har bidragit med tillväxt och lönsamhet.

MARKNADSUTVECKLING – EFTERFRÅGAN HÅLLER I SIG

På de flesta geografiska marknader har efterfrågan på våra produkter och lösningar varit hög under året. Sett till Norden så ökade försäljningen i Danmark och Sverige stadigt. Norge och Finland hade ytterligare lite högre tillväxttakt. Även utanför Norden ser vi att Addtech växer, vilket är helt i linje med våra ambitioner. Vad gäller kundsegment var efterfrågan fortsatt stark för insatskomponenter och lösningar för specialfordon, maskintillverkare, elektronik och vindkraft. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skogs- och processindustrin ökade liksom försäljningen till tillverkningsindustrin. Utvecklingen var särskilt stark för produkter för emissionsmätning och rening vilken svarade för ungefär hälften av segmentet Transport. Försäljningen av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var fortsatt stabil på en hög nivå medan efterfrågan av infrastrukturprodukter ökade.

Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment
Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad

FÖRVÄRV – GODA MÖJLIGHETER ATT FORTSÄTTA FÖRVÄRVA

Förvärv är en central del i vår tillväxtstrategi, och under året förvärvade vi hela 14 bolag samt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång på totalt åtta olika geografiska marknader. Sammanlagt bidrar dessa 18 förvärv med en årsomsättning på cirka 1 420 MSEK och tillför cirka 370 nya medarbetare till koncernen. Tack vare en sund finansiell situation och en stark pipeline ser vi goda möjligheter att fortsätta förvärva både i Norden och på andra geografiska marknader.

UTBLICK – FORTSATT UTVECKLING AV VERKSAMHETERNA

Efterfrågan håller i sig inom de flesta av våra kundsegment. Vi ser inga tydliga tecken på en konjunkturavmattning. Samtidigt kvarstår ett komplext och i många delar osäkert omvärldsläge, och vi bevakar noggrant utvecklingen både regionalt och internationellt.

Med vår affärsmodell och starkt entreprenörsdrivna kultur ser vi stora tillväxtmöjligheter inom strukturellt drivna utvecklingsområden som miljö och klimat, infrastruktur och Industri 4.0. Vi kan också konstatera att vår långsiktiga strategi att kontinuerligt utveckla och bredda våra verksamheter ger önskat resultat i form av ökad spridning över geografier och kundsegment. Det är en utveckling som ger oss både nya affärsmöjligheter och sprider våra risker.

Sedan första april har vi vårt femte affärsområde, Automation, på plats, liksom en ny koncernledning där alla affärsområden finns representerade. Sammantaget står vi väl rustade för framtiden och jag och mina medarbetare ser med tillförsikt fram mot verksamhetsåret 2019/2020.

Niklas Stenberg, 
VD och Koncernchef

 

Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:03 av eva.skoglund@addtech.com