UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE


Components

Components nettoomsättning ökade i fjärde kvartalet med 30 procent till 1 102 MSEK (848) och EBITA ökade med 46 procent till 116 MSEK (79). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 30 procent till 3 904 MSEK (3 001) och EBITA ökade med 45 procent till 414 MSEK (284).

Marknad

Affärsområdet utvecklades mycket väl både volym- och resultatmässigt under kvartalet med fortsatt god utveckling av rörelsemarginalen. Marknaden för insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag har fortsatt varit gynnsam. Den goda efterfrågan kom från de flesta stora kundsegment som maskintillverkare, vindenergi, specialfordon och elektronik. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Norge och Finland medan affärsläget var stabilt på en hög nivå i Danmark och Sverige.

Energy

Energys nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 38 procent till 644 MSEK (467) och EBITA ökade med 24 procent till 70 MSEK (56). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 28 procent till 2 357 MSEK (1 846) och EBITA ökade med 13 procent till 244 MSEK (215).

Marknad

Marknadsläget var fortsatt positivt för affärsområdet. Investeringsviljan inom infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var fortsatt mycket bra. Den hårda konkurrenssituationen har mötts med fortsatta effektiviseringsåtgärder och tydligare kundfokus. Affärsläget för nischade produkter till elkraftsdistribution, tillverkningsindustri samt produkter inom elinstallation var stabilt på en hög nivå.

Industrial Process

Industrial Process nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 59 procent till 707 MSEK (445) och EBITA ökade med 85 procent till 71 MSEK (38). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 37 procent till 2 305 MSEK (1 677) och EBITA ökade med 54 procent till 219 MSEK (142).

Marknad

En mycket stark organisk tillväxt och en god marginalökning präglade affärsområdets fjärde kvartal. Bakom utvecklingen låg framför allt en synnerligen stark efterfrågan på produkter för emissionsmätning och rening inom det marina segmentet. Försäljningen till processindustrin och tillverkningsindustrin, så som mekanisk industri och specialfordon, utvecklades mycket bra i både Norden och övriga Europa.

Power Solutions

Power Solutions nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 13 procent till 414 MSEK (365) och EBITA ökade med 9 procent till 54 MSEK (50). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 6 procent till 1 597 MSEK (1 510) och EBITA ökade med 13 procent till 223 MSEK (198).

Marknad

För affärsområdet som helhet var efterfrågan stabil under kvartalet. För affärsområdets största kundsegment, specialfordon, var försäljningen fortsatt god och marknaden för kundanpassade batterilösningar hade en positiv utveckling. Affärsläget för kraftförsörjningslösningar inom kundsegment som telekom och vindkraft var fortsatt bra. Omstruktureringskostnader påverkade marginalen negativt under kvartalet.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:07 av eva.skoglund@addtech.com