Koncernens resultaträkning i sammandrag

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning 2 864 2 121   10 148 8 022
Kostnad för sålda varor -1 997 -1 459   -7 025 -5 522
Bruttoresultat 867 662   3 123 2 500
Försäljningskostnader -457 -369   -1 677 -1 364
Administrationskostnader -155 -121   -565 -455
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 5 12   29 20
Rörelseresultat 260 184   910 701
- i % av nettoomsättning 9,1 8,7   9,0 8,7
Finansiella intäkter och kostnader -14 -16   -45 -36
Resultat efter finansiella poster 246 168   865 665
- i % av nettoomsättning 8,6 7,9   8,5 8,3
Skatt -66 -35   -193 -139
Periodens resultat 180 133   672 526
           
Periodens resultat hänförligt till:          
Moderbolagets aktieägare 177 130   660 514
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3   12 12
           
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 2,65 1,95   9,85 7,70
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 2,60 1,95   9,80 7,65
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 033 66 978   67 047 66 950
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 057 66 992   67 057 66 992

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Periodens resultat 180 133   672 526
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen          
Kassaflödessäkringar 1 0   0 0
Periodens omräkningsdifferenser 77 114   37 115
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen          
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen -6 10   -24 -7
Övrigt totalresultat 72 124   13 108
Periodens totalresultat 252 257   685 634
Periodens totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets aktieägare 247 252   672 619
Innehav utan bestämmande inflytande 5 5   13 15
 

Koncernens balansräkning i sammandrag

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018
Goodwill 1 767 1 456
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 186 1 007
Materiella anläggningstillgångar 270 207
Finansiella anläggningstillgångar 45 32
Summa anläggningstillgångar 3 268 2 702
Varulager 1 417 1 118
Kortfristiga fordringar 2 065 1 507
Likvida medel 295 192
Summa omsättningstillgångar 3 777 2 817
Summa tillgångar 7 045 5 519
Eget kapital 2 520 2 131
Räntebärande avsättningar 260 229
Icke räntebärande avsättningar 353 322
Räntebärande långfristiga skulder 719 411
Icke räntebärande långfristiga skulder 12 11
Summa långfristiga skulder 1 344 973
Icke räntebärande avsättningar 47 31
Räntebärande kortfristiga skulder 1 277 958
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 857 1 426
Summa kortfristiga skulder 3 181 2 415
Summa eget kapital och skulder 7 045 5 519
   

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018
Ingående balans 2 131 1 741
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 22 31
Återköp av egna aktier -38 -31
Utdelning, ordinarie -269 -235
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -9 -9
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -
Periodens totalresultat 685 634
Utgående balans 2 520 2 131
     
     
     

 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 246 168   865 665
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 82 47   229 159
Betald inkomstskatt -48 -37   -230 -169
Förändringar i rörelsekapital -76 -27   -340 -116
Kassaflöde från den löpande verksamheten 204 151   524 539
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -43 -15   -80 -43
Företagsförvärv och avyttringar -90 -96   -645 -477
Kassaflöde från investeringsverksamheten -133 -111   -725 -520
Utdelning till moderbolagets aktieägare - -   -269 -235
Återköp av egna aktier/ förändring av optioner 6 3   -16 0
Övrig finansieringsverksamhet -30 -76   579 223
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 -73   294 -12
Periodens kassaflöde 47 -33   93 7
Likvida medel vid periodens ingång 238 211   192 178
Valutakursdifferens i likvida medel 10 14   10 7
Likvida medel vid periodens slut 295 192   295 192

Verkligt värde på finansiella instrument

Ladda ned Excel

  31 mar 2019 31 mar 2018  
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3  
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 - 2 2 -  
Derivat - verkligt värde via resultatet 1 1 - 2 2 -  
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 - 4 4 -  
               
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 - 0 0 -  
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 - 5 5 -  
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 198 - 198 215 - 215  
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 200 2 198 220 5 215  
               
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
 
               
Villkorade köpeskillingar 31 mar 2019   31 mar 2018      
Ingående balans 215     105      
Årets förvärv 84     152      
Återförda via resultaträkningen -8     -9      
Utbetalda köpeskillingar -105     -49      
Räntekostnader 10     8      
Valutakursdifferenser 2     8      
Utgående balans 198     215      

 

Nyckeltal

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017 31 mar 2016
Nettoomsättning, MSEK 10 148 8 022 7 178 6 155
EBITDA, MSEK 1 137 881 755 570
EBITA, MSEK 1 085 838 715 536
EBITA-marginal, % 10,7 10,5 10,0 8,7
Rörelseresultat, MSEK 910 701 604 443
Rörelsemarginal, % 9,0 8,7 8,4 7,2
Resultat efter finansiella poster, MSEK 865 665 580 423
Periodens resultat, MSEK 672 526 450 333
         
Rörelsekapital 2 029 1 591 1 362 1 208
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 53 53 53 44
Avkastning eget kapital, % 29 28 28 20
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 22 23 16
Soliditet, % 36 39 39 40
         
Finansiell nettoskuld, MSEK 1 960 1 405 1 011 822
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,6 0,6
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,7 1,6 1,3 1,4
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 1 700 1 176 801 623
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,7 0,6 0,5 0,4
Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 22,7 23,9 20,3
         
Medelantal anställda* 2 590 2 283 2 133 2 386
Antal anställda vid periodens slut 2 759 2 358 2 176 2 076
         
* Medelantalet anställda inkluderar avvecklad verksamhet i perioden 31 mars 2016.

Nyckeltal per aktie

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
SEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017 31 mar 2016
Resultat per aktie före utspädning 9,85 7,70 6,60 4,85
Resultat per aktie efter utspädning 9,80 7,65 6,55 4,85
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 7,80 8,05 8,25 7,10
Eget kapital per aktie 36,80 31,10 25,45 22,10
Aktiekurs vid periodens slut 193,00 168,00 148,50 112,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 047 66 950 66 824 66 703
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 189 67 178 67 008 66 809
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 057 66 992 66 824 66 958
         
 
Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:06 av eva.skoglund@addtech.com