Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning 17 14   62 58
Administrationskostnader -19 -13   -84 -71
Rörelseresultat -2 1   -22 -13
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter
-2 1   6 2
Resultat efter finansiella poster -4 2   -16 -11
Bokslutsdispositioner 278 244   278 244
Resultat före skatt 274 246   262 233
Skatt -61 -55   -59 -52
Periodens resultat 213 191   203 181
           
Periodens totalresultat 213 191   203 181

Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK   31 mar 2019 31 mar 2018
Materiella anläggningstillgångar   1 2
Finansiella anläggningstillgångar   2 988 2 696
Summa anläggningstillgångar   2 989 2 698
Kortfristiga fordringar   821 461
Kassa och bank   0 -
Summa omsättningstillgångar   821 461
Summa tillgångar   3 810 3 159
Eget kapital   659 741
Obeskattade reserver   447 431
Avsättningar   15 15
Långfristiga skulder   864 591
Kortfristiga skulder   1 825 1 381
Summa eget kapital och skulder   3 810 3 159
       
Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:06 av eva.skoglund@addtech.com