VD-kommentar

En bra inledning på 2017/2018

Årets första kvartal gav god tillväxt med bibehållen rörelsemarginal, även vid jämförelse med ett starkt kvartal föregående år. Den organiska omsättningsökningen om 4 procent gav bra vinsttillväxt samtidigt som de förvärv vi genomfört bidrog som förväntat.

Addtech har haft en god efterfrågan och konjunkturläget i de marknader vi agerar på är fortsatt positivt. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag förbättrades och den största ökningen av efterfrågan kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Även andra kundsegment såsom maskintillverkning, medicinteknik, vindkraft och elektronik hade ett bra affärsläge. Marknaden för produkter till kunder inom telekom samt olja och gas var däremot fortsatt svag.

Infrastrukturinvesteringarna bland nordiska elnätsbolag ökade ytterligare något, från en redan hög nivå. I denna marknad är det efterfrågan från kunder inom eltransmission som ökade medan försäljningen till kunder inom eldistribution låg kvar på en fortsatt hög och stabil nivå. Marknaden för elrelaterade produkter inom bygg och installation var positiv.

Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process ökade något medan efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god under kvartalet.

Förvärv

Under inledningen av räkenskapsåret har vi genomfört tre förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 225 MSEK. Med en stark balansräkning har vi goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv under året. 

 

Johan Sjö
VD och Koncernchef

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-13 16:38:13 av charlotte.becker@oxp.se