VD-kommentar

FÖRSTA KVARTALET – EN MYCKET BRA START PÅ VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk försäljningsökning på 9 procent. Detta i kombination med flertalet genomförda förvärv resulterade i en total vinsttillväxt på 22 procent. Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras, speciellt med hänsyn tagen till den positiva engångseffekten vi hade under det första kvartalet föregående år. Det är mycket positivt att alla fyra affärsområden presterade en EBITA-marginal över 10 procent.

MARKNADSUTVECKLING

Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom telekom. Från en låg nivå uppvisade kundsegmentet olja & gas i Norge en förbättring. Det var även en positiv utveckling av efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade sammantaget något och efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en bra utveckling.

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi totalt sett det bästa marknadsläget i Sverige och Finland. Vår försäljning i Danmark ökade något och våra verksamheter utanför Norden hade en god efterfrågan. Tack vare ökad investeringsvilja inom olja & gas samt inom infrastruktur så ökade försäljningen även i Norge.

Förvärv

Vår förvärvsaktivitet under inledningen av verksamhetsåret har varit hög i samtliga affärsområden. Under kvartalet har vi genomfört fyra förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 230 MSEK. I början av juli har vi dessutom genomfört ytterligare sex förvärv med en total årsomsättning om ca 500 MSEK. 

Klart slut för mig, efter ett drygt decennium som VD för denna fina koncern skriver jag härmed min sista VD-kommentar. Vilken resa det har varit. Först och främst tänker jag på alla människor jag har haft glädjen att samarbeta med, genom såväl låg- som högkonjunktur. Kunder, leverantörer, investerare, styrelsen och viktigast av allt - alla våra medarbetare som tillsammans bevarar och förädlar den fantastiska företagskultur som gör Addtechkoncernen unik och framgångsrik. Tack till er alla. Från och med årsstämman lämnar jag med gott förtroende över till Niklas Stenberg.

Johan Sjö
VD och Koncernchef

 

Senast uppdaterad: 2018-07-12 17:36:39 av eva.skoglund@addtech.com