Övrig finansiell information

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 31 procent (27) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (22). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 54 procent (53). 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 35 procent (39). Tillämpningen av IFRS 16 innebar en negativ effekt då balansomslutningen ökade med 530 MSEK. Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 40,60 SEK (34,25). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 282 MSEK (1 246) exklusive pensionsskuld om 313 MSEK (229), inklusive leasingskulder från tillämpningen av IFRS 16 om 531 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner men inklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick till 0,8 (0,5).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 000 MSEK (887) per 30 juni 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 253 MSEK (52), förändringen främst hänförlig till en minskning av rörelsekapital, väsentligen kundfordringar. Tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 34 MSEK medan kassaflödet från finansieringsverksamheten minskat med motsvarande belopp till följd av att leasingavgifternas amorteringsdel i och med införandet av IFRS 16 redovisas som en utbetalning i finansieringsverksamheten. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 249 MSEK (140). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 33 MSEK (13) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 MSEK (1). Utdelning från intressebolag uppgick till 0 MSEK (2). Återköp av köpoptioner uppgick till 12 MSEK (6) och lösen av köpoptioner uppgick till 18 MSEK (13).

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 896, vilket kan jämföras med 2 759 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 108. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 697.  

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7 33,2
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3 66,8
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0 100,0
Återköpta B-aktier -993 418   1,5 1,0
Totalt antal aktier efter återköp 67 205 078      

Addtech har tre utestående köpoptionsprogram om totalt 900 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent under den senaste tolvmånaders-perioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Ladda ned Excel

Utestående program   Antal optioner Motsvarande
antal aktier
Andel av tot. aktier Lösenkurs Lösenperiod
2018/2022   300 000 300 000 0,4% 232,90 6 sept. 2021 - 3 juni 2022
2017/2021   300 000 300 000 0,4% 178,50 14 sept. 2020 - 4 juni 2021
2016/2020   300 000 300 000 0,4% 159,00 16 sept. 2019 - 5 juni 2020
Totalt   900 000 900 000      

 

Förvärv och avyttring

Den 1 april förvärvades Omni Ray AG, Schweiz, till affärsområdet Automation. Omni Ray AG är ett Zürich-baserat teknikhandels- och serviceföretag, med en stark position på den schweiziska marknaden för automationslösningar inom industri, infrastruktur, transport och medicinteknik. Bolaget omsätter cirka 36 MCHF och har 65 anställda.

Den 1 april förvärvades bolaget Thurne Teknik AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Thurne Teknik är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och avancerade processystem till primärt den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. Bolaget har 19 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Den 1 april förvärvades AB N.O. Rönne, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. N.O. Rönnes huvudsakliga verksamhet består av tillverkning av kundanpassade specialpackningar och tätningar genom stansning och skärning. Bolaget vänder sig främst till maskinbyggare. Bolaget omsätter cirka 8 MSEK och har 4 anställda.

Den 6 maj förvärvades Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike, till affärsområdet Power Solutions. Företaget är en nischad aktör som levererar ergonomiska förarstolar och kringkomponenter till maskiner, bussar och tåg i Mellaneuropa. Bolaget omsätter cirka 2,1 MEUR och har 5 anställda. 

Den 12 juni förvärvades Thiim A/S, Danmark, till affärsområdet Automation. Bolaget utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Bolaget omsätter cirka 50 MDKK och har 15 anställda.

De från och med räkenskapsåret 2018/2019 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Ladda ned Excel

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde  
Synthecs-gruppen, Nederländerna ** April, 2018 145 50 Automation  
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy  
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process  
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components  
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy  
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy  
Fibersystem AB, Sverige ** Juli, 2018 140 12 Automation  
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process  
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien ** Juli, 2018 40 9 Automation  
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions  
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)  
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process  
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process  
Nylund Industrial Electronics (inkråm), Finland Januari, 2019 35 3 Components  
Birepo A/S, Danmark Januari, 2019 35 10 Components  
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation  
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process  
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process  
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions  
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation  
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy  
           
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.  
** Före 1 april 2019 tillhörde bolaget affärsområdet Components.  

 

Om samtliga förvärv tillträdda under perioden hade genomförts 1 april 2019 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 120 MSEK, rörelseresultat med 2 MSEK och periodens resultat efter skatt med 1 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 25 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom fyra år och utfallet kan maximalt bli 35 MSEK. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli i intervallet 0-35 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 2 MSEK (2) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden positivt med 12 MSEK (0). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Ladda ned Excel

MSEK Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 0 120 120
Övriga anläggningstillgångar 9 - 9
Varulager 56 - 56
Övriga omsättningstillgångar 92 - 92
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 0 -15 -15
Övriga skulder -68 -51 -119
Förvärvade nettotillgångar 89 54 143
Goodwill     118
Innehav utan bestämmande inflytande     -3
Köpeskilling 1)     258
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -14
Avgår ej utbetald köpeskilling     -41
Påverkan på koncernens likvida medel     203
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 15 MSEK (15) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 MSEK (-19). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettotillgång uppgick vid periodens utgång till 94 MSEK (165). 

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Från och med 1 januari 2019 ersatte IFRS 16 Leasingavtal den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 innebär att en majoritet av alla leasingavtal redovisas i balansräkningen.

Addtech tillämpade vid standardens ikraftträdande den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämförande information i tidigare perioder inte presenteras. Den ingående leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna per 1 april 2019. Den ingående nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i balansräkningen vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medförde därmed inte någon effekt på eget kapital.

Addtechs leasingavtal består av hyrda lokaler i all väsentlighet samt fordon och övriga leasingavtal, t.ex. leasing av produktionsutrustning och kontorsinventarier. Till följd av övergången till IFRS 16 ökade koncernens balansomslutning på grund av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. De leasingavgifter som tidigare redovisats som rörelsekostnader försvinner och kostnader uppstår istället hänförligt till avskrivningskostnader på nyttjanderätterna vilka redovisas i rörelseresultatet och ränta på leasingskulden som redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.

Addtech valde att tillämpa lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal och för avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. Dessa leasingavtal ingår inte i de belopp som redovisas i balansräkningen, utan redovisas som rörelsekostnader i resultaträkningen. Vid bedömning av avtalslängd när det finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja dem.

Vid övergången till IFRS 16 nuvärdesberäknades samtliga återstående leasingavgifter med den marginella låneräntan. Övergångseffekten på balansräkningen per 1 april 2019 innebar att nyttjanderättstillgångar på 550 MSEK uppkom på tillgångssidan. På skuldsidan tillkom leasingskulder på totalt 550 MSEK, varav långfristiga skulder uppgick till 408 MSEK och kortfristiga skulder till 142 MSEK.

IFRS 16 har under första kvartalet 2019 medfört att avskrivningar för materiella anläggningstillgångar ökat med cirka 35 MSEK och räntekostnader ökat med cirka 2 MSEK. Tidigare redovisades dessa som externa rörelsekostnader.

I de resultatbaserade siffrorna för rullande 12 månader har effekten från IFRS 16 exkluderats för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden. I koncernens balansräkning, samt i nyckeltalstabellen presenteras även resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som tillgångar och skulder som om IFRS 16 ännu ej hade tillämpats för att åskådliggöra effekten av införandet.

 

Alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 18-22.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell. I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 38-40) i årsredovisningen 2018/2019. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 juli förvärvades Profelec Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Profelec är en väletablerad leverantör av professionell elektronik i Finland och Baltikum som representerar flera internationella varumärken inom områdena Test & Mätning och systemkomponenter. Bolaget omsätter cirka 0,6 MEUR och har 2 anställda.

Preliminära förvärvsanalyser för detta förvärv har ännu inte upprättats.

Stockholm den 12 juli 2019

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender

2019-08-29   Årsstämma 2019
2019-09-19   Kapitalmarknadsdag
2019-10-24   Delårsrapport 1 april - 30 september 2019
2020-02-05   Delårsrapport 1 april - 31 december 2019
2020-05-13   Bokslutskommuniké 1 april 2019 - 31 mars 2020

För ytterligare information kontakta

Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, +46 705 979 473

Senast uppdaterad: 2019-07-11 23:03:04 av eva.skoglund@addtech.com