Koncernens utveckling

Försäljningsutveckling

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 22 procent till 2 934 MSEK (2 395). Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 11 procent och avyttring påverkade med -2 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 37 MSEK.

Resultatutveckling

EBITA uppgick för perioden till 341 MSEK, vilket innebär en ökning med 31 procent. Införandet av IFRS 16 påverkade EBITA negativt med -1 MSEK. Rörelseresultatet ökade under perioden med 32 procent till 292 MSEK (221) och rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (9,2). Finansnettot uppgick till -6 MSEK (-16) och skillnaden mot föregående år är i huvudsak hänförlig till omvärdering av utestående derivat. Införandet av IFRS 16 påverkade även finansnettot negativt med -2 MSEK. Resultatet efter finansiella poster ökade med 40 procent till 286 MSEK (205). Resultatet efter skatt för perioden ökade med 40 procent till 226 MSEK (162) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). IFRS 16-effekten på resultatet efter skatt uppgick till -1 MSEK. Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 3,35 SEK (2,35).

 

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Senast uppdaterad: 2019-07-11 21:18:21 av eva.skoglund@addtech.com