Delårsrapport 1 april - 30 Juni 2019

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 2 934 MSEK (2 395).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 341 MSEK (260) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,9).  
 • Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 292 MSEK (221) motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 226 MSEK (162) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,35 SEK (2,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 10,85 SEK (7,95).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (27).
 • Soliditeten uppgick till 35 procent (39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 253 MSEK (52). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 10,30 SEK (7,55).
 • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav ett efter periodens slut, med en total
  årsomsättning om cirka 540 MSEK.

Samtliga siffror i denna rapport kan ha påverkats av införandet av IFRS 16 Leasingavtal. Läs mer om hur Addtech tillämpat denna nya standard, samt hur införandet påverkar siffrorna och övrig presentation i rapporten under Övriga upplysningar på sidan 8.

 

Ladda ned Excel

Koncernen i sammandrag 3 månader   Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 934 2 395 22%   10 687 10 148
EBITA 341 260 31%   1 165 1 085
EBITA-marginal % 11,6 10,9     10,9 10,7
Resultat efter finansiella poster 286 205 40%   947 865
Periodens resultat 226 162 40%   737 672
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,35 2,35 43%   10,85 9,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,35 2,35 43%   10,80 9,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - -     10,30 7,80
Avkastning eget kapital, % 31 27     31 29
Soliditet, % 35 39     35 36
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

 

Senast uppdaterad: 2019-07-11 20:04:19 av eva.skoglund@addtech.com