VD-kommentar

FÖRSTA KVARTALET – EN BRA INLEDNING PÅ NYA ÅRET

Nya verksamhetsåret har sammantaget fått en bra start, inte minst med tanke på de starka jämförelsetalen från föregående år och att påsken inföll i april. God organisk tillväxt på 12 procent genererade fin resultattillväxt och förstärkta marginaler. Samtliga affärsområden har goda positioner och upplever fortsatt bra marknadsläge. Vi har särskilt lyckats med att positionera oss väl inom ett antal segment med fortsatt mycket bra tillväxt. Samtidigt upplever vi på vissa håll att den starka medvinden har minskat i styrka.

MARKNADSUTVECKLING - VARIERANDE OMSTÄNDIGHETER

Affärsklimatet har varit bra i de flesta kundsegment och geografier, samtidigt som omständigheterna på marknaden har börjat variera mer tydligt. Efterfrågan på insatskomponenter till framförallt mekanisk industri har under kvartalet visat tecken på att plana ut på en hög nivå, liksom efterfrågan inom segmentet specialfordon. En delförklaring till detta är att det varit långa ledtider av vissa komponenter. Dessa ledtider har förkortats under inledningen av 2019, vilket lett till minskad efterfrågan under kvartalet trots fortsatt hög produktionstakt. 

Det marina segmentet har fortsatt haft kraftig tillväxt, och står för drygt hälften av koncernens organiska tillväxt under första kvartalet. Efterfrågan på våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har varit mycket stark, och väntas nu ligga kvar på denna höga nivå åtminstone under detta räkenskapsår.

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi det bästa marknadsläget i Norge och Finland. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil och våra verksamheter utanför Norden hade fortsatt god utveckling. Våra enheter i Storbritannien känner dock fortsatt av en viss osäkerhet på grund av Brexit.

FÖRVÄRV

Under kvartalet gjordes fem förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 530 MSEK. Vi ser goda möjligheter till fler förvärv tack vare sund ekonomi och stark pipeline med bra spridning både på geografi och segment. 

UTBLICK – FORTSATT UTVECKLING AV VERKSAMHETERNA

Vår affärsmodell med en mix av handelsprodukter, kundanpassade produkter och lösningar samt egna varumärken är en mycket viktig del i vår framgång. Mixen gör oss flexibla gentemot kundernas behov och minskar våra risker. Vi har under de senaste åren sett att det skett en förskjutning i mixen. Som framgår av modellen som presenteras i vår nyutgivna årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, står nu våra egna produkter och anpassade lösningar för cirka 65 procent av vår verksamhet, medan 35 procent består av handelsprodukter. Handelsprodukter kommer alltid att vara en viktig del av vår affär. Samtidigt bekräftar utvecklingen att vi verkligen lyckas addera mer och mer värde till våra kunder samt att våra satsningar på egna produkter och varumärken har varit lyckosam.    

Framöver förväntar vi oss att efterfrågan generellt håller i sig, men planar ut på en hög nivå. Den osäkra omvärlden påverkar oss som alla andra, men i ett längre perspektiv ser vi fortsatt många affärsmöjligheter inom strukturellt drivna utvecklingsområden som miljö och klimat, infrastruktur och Industri 4.0. 

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

 

Senast uppdaterad: 2019-07-11 23:26:29 av eva.skoglund@addtech.com