UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE


AUTOMATION

Automations nettoomsättning ökade med 25 procent till 591 MSEK (472) och EBITA ökade med 23 procent till 60 MSEK (49). 

Marknad
Affärsområdet Automation märkte av en avtagande tillväxttakt i underliggande efterfrågan. Flertalet förvärv har bidragit till volymerna samtidigt som marginalerna påverkades något negativt. För affärsområdets största segment, mekanisk industri och medicinteknik, med leveranser av insatskomponenter och automationslösningar, var marknadsläget fortsatt bra men efterfrågan planade ut på en hög nivå. Viktigt för affärsområdet är också segmentet data- och telekom där framför allt efterfrågan på fiberoptiska komponenter för kommunikationsnät var god.

COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade med 6 procent till 504 MSEK (474) och EBITA uppgick till 54 MSEK (58).

Marknad
Marknaden för insatskomponenter höll sig på en stabil nivå trots starka jämförelsetal från föregående år. Minskade problem med långa leveranstider visade sig i något lägre efterfrågan under första kvartalet, framförallt i Sverige och Danmark. I Norge och Finland var marknadsläget fortsatt bra. Efterfrågan inom mekanisk industri och specialfordon var god men med något lägre tillväxttakt än tidigare. Affärsläget var bra inom elektronikindustrin liksom inom energi, där det framförallt handlar om vindkraft, även om det här varit en period av hård konkurrens och pressade marginaler.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade med 16 procent till 619 MSEK (535) och EBITA ökade med 20 procent till 67 MSEK (56).

Marknad
Affärsläget för de viktigaste marknadssegmenten i affärsområdet var fortsatt positivt under kvartalet. Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten i Norden låg fortsatt på höga nivåer. Arbetet med tydligare kundfokus och effektiviseringar fortsätter. Marknadsläget för nischade produkter inom elkraftsdistribution har varit stabilt men med något avtagande tillväxttakt. Kablageprodukter till tillverkningsindustrin, samt produkter mot bygg och installation, framförallt inom offentlig byggnation och industrifastigheter, har haft bra efterfrågan.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning ökade med 62 procent till 807 MSEK (498) och EBITA ökade med 107 procent till 103 MSEK (50).

Marknad
Affärsläget var fortsatt exceptionellt starkt i det marina segmentet med mycket stark efterfrågan och försäljning av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar. Bra hävstång på den organiska tillväxten gav bra utväxling på marginalerna. Det var bra marknadsläge i tillverkningsindustrin och god efterfrågan på produkter inom skogs- och processindustrin på samtliga geografiska marknader.

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning uppgick till 417 MSEK (419) och EBITA ökade med 14 procent till 65 MSEK (57).

Marknad
Affärsläget varierade mellan olika kund- och produktsegment men sammantaget var efterfrågan stabil jämfört med första kvartalet föregående år. Bolagen inom affärsområdets största kundsegment specialfordon upplevde en något avtagande tillväxttakt, från en mycket hög nivå, gällande efterfrågan på reglage- och ergonomiprodukter. Marknadsläget för kundanpassade batterier och vindkraft var bra och efterfrågan stabil på produkter inom kraftförsörjning.

Senast uppdaterad: 2019-07-11 21:26:16 av eva.skoglund@addtech.com