Avstämningstabeller alternativa nyckeltal

Ladda ned Excel

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2019 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 980 910 741 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 185 175 143 137 111
EBITA 1 165 1 085 884 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 51 52 45 43 40
EBITDA 1 216 1 137 929 881 755
           
           

Ladda ned Excel

Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2019 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 165 1 085 884 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 400 1 304 1 087 1 037 941
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 644 1 542 1 292 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 885 817 701 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 159 2 029 1 678 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 54% 53% 53% 53% 53%
           
 

Ladda ned Excel

Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt 3 månader   12 månader
Koncernen 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Förvärvad tillväxt (MSEK, %) 255 (11%) 192 (9%)   1 062 (13%) 999 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK, %) 283 (12%) 172 (9%)   1 014 (12%) 903 (11%)
Avyttringar (MSEK, %) -36 (-2%) -22 (-1%)   -79 (-1%) -65 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK, %) 37 (1%) 74 (4%)   252 (3%) 289 (4%)
Total tillväxt (MSEK, %) 539 (22%) 416 (21%)   2 249 (27%) 2 126 (26%)

 

Ladda ned Excel

Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2019 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 947 865 693 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 44 41 32 31 25
Total 991 906 725 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 22,6 22,1 22,6 22,7 23,9
           
 

 

Ladda ned Excel

Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2019* 30 jun 2019** 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 595 2 064 1 960 1 475 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -313 -313 -260 -229 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 282 1 751 1 700 1 246 1 176 801
Eget kapital, MSEK 2 782 2 783 2 520 2 345 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5
             
 
             

 

Ladda ned Excel

Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2019* 30 jun 2019** 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster 947 947 865 693 665 580
Finansiella kostnader (+) 56 56 62 80 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 003 1 003 927 773 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 6 800 6 694 6 324 5 290 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 695 -1 695 -1 604 -1 377 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -388 -388 -378 -347 -335 -268
Sysselsatt kapital 4 717 4 611 4 342 3 566 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 22% 21% 22% 22% 23%
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden

 

Senast uppdaterad: 2019-07-11 19:35:16 av eva.skoglund@addtech.com