Koncernens resultaträkning i sammandrag

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 934 2 395   10 687 10 148
Kostnad för sålda varor -2 029 -1 650   -7 405 -7 025
Bruttoresultat 905 745   3 282 3 123
Försäljningskostnader -459 -395   -1 741 -1 677
Administrationskostnader -171 -133   -603 -565
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 17 4   42 29
Rörelseresultat 292 221   980 910
- i % av nettoomsättning 10,0 9,2   9,2 9,0
Finansiella intäkter och kostnader -6 -16   -33 -45
Resultat efter finansiella poster 286 205   947 865
- i % av nettoomsättning 9,7 8,6   8,9 8,5
Skatt -60 -43   -210 -193
Periodens resultat 226 162   737 672
           
Periodens resultat hänförligt till:          
Moderbolagets aktieägare 224 159   726 660
Innehav utan bestämmande inflytande 2 3   11 12
           
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 3,35 2,35   10,85 9,85
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 3,35 2,35   10,80 9,80
           
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 112 67 053   67 061 67 047
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 205 67 135   67 205 67 057

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Periodens resultat 226 162   737 672
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen          
Kassaflödessäkringar 1 0   1 0
Periodens omräkningsdifferenser 26 50   13 37
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen          
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - -   -24 -24
Övrigt totalresultat 27 50   -10 13
Periodens totalresultat 253 212   727 685
           
Periodens totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets aktieägare 250 209   714 672
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3   13 13

 

Koncernens balansräkning i sammandrag

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2019* 30 jun 2018 31 mar 2019
Goodwill 1 896 1 896 1 540 1 767
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 272 1 272 1 052 1 186
Materiella anläggningstillgångar 816 286 210 270
Finansiella anläggningstillgångar 57 57 33 45
Summa anläggningstillgångar 4 041 3 511 2 835 3 268
Varulager 1 580 1 580 1 214 1 417
Kortfristiga fordringar 2 058 2 058 1 713 2 065
Likvida medel 233 233 223 295
Summa omsättningstillgångar 3 871 3 871 3 150 3 777
Summa tillgångar 7 912 7 382 5 985 7 045
Eget kapital 2 782 2 783 2 349 2 520
Räntebärande avsättningar 313 313 229 260
Icke räntebärande avsättningar 361 361 329 353
Räntebärande långfristiga skulder 1 170 779 388 719
Icke räntebärande långfristiga skulder 3 3 12 12
Summa långfristiga skulder 1 847 1 456 958 1 344
Icke räntebärande avsättningar 47 47 37 47
Räntebärande kortfristiga skulder 1 345 1 205 1 081 1 277
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 891 1 891 1 560 1 857
Summa kortfristiga skulder 3 283 3 143 2 678 3 181
Summa eget kapital och skulder 7 912 7 382 5 985 7 045

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2019* 30 jun 2018 31 mar 2019
Ingående balans 2 520 2 520 2 131 2 131
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 6 6 7 22
Återköp av egna aktier - - - -38
Utdelning, ordinarie - - - -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -1 -9
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 3 3 - -2
Periodens totalresultat 253 254 212 685
Utgående balans 2 782 2 783 2 349 2 520
*Siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
         

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Resultat efter finansiella poster 286 205   947 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 74 69   199 229
Betald inkomstskatt -45 -27   -248 -230
Förändringar i rörelsekapital -62 -195   -207 -340
Kassaflöde från den löpande verksamheten 253 52   691 524
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -31 -10   -101 -80
Företagsförvärv och avyttringar -249 -140   -754 -645
Kassaflöde från investeringsverksamheten -280 -150   -855 -725
Utdelning till moderbolagets aktieägare - -   -269 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 6 7   -17 -16
Övrig finansieringsverksamhet -40 112   461 579
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34 119   175 294
Periodens kassaflöde -61 21   11 93
Likvida medel vid periodens ingång 295 192   223 192
Valutakursdifferens i likvida medel -1 10   -1 10
Likvida medel vid periodens slut 233 223   233 295

Verkligt värde på finansiella instrument

Ladda ned Excel

  30 jun 2019 31 mar 2019
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 4 4 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 9 9 - 1 1 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 13 13 - 3 3 -
             
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 - 0 0 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 3 3 - 2 2 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 177 - 177 198 - 198
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 180 3 177 200 2 198
             
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
             
Villkorade köpeskillingar 30 jun 2019   31 mar 2019    
Ingående balans 198     215    
Årets förvärv 24     84    
Återförda via resultaträkningen -12     -8    
Utbetalda köpeskillingar -36     -105    
Räntekostnader 2     10    
Valutakursdifferenser 1     2    
Utgående balans 177     198    

 

Nyckeltal

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 jun 2019* 30 jun 2019** 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Nettoomsättning, MSEK 10 687 10 687 10 148 8 438 8 022 7 178
EBITDA, MSEK 1 216 1 216 1 137 929 881 755
EBITA, MSEK 1 165 1 165 1 085 884 838 715
EBITA-Marginal, % 10,9 10,9 10,7 10,5 10,5 10,0
Rörelseresultat, MSEK 980 980 910 741 701 604
Rörelsemarginal, % 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7 8,4
Resultat efter finansiella poster, MSEK 947 947 865 693 665 580
Periodens resultat, MSEK 737 737 672 545 526 450
             
Rörelsekapital 2 159 2 159 2 029 1 678 1 591 1 362
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 54 54 53 53 53 53
Avkastning eget kapital, % 31 31 29 27 28 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 22 21 22 22 23
Soliditet, % 35 38 36 39 39 39
             
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 595 2 064 1 960 1 475 1 405 1 011
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 282 1 751 1 700 1 246 1 176 801
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr 22,6 22,6 22,1 22,6 22,7 23,9
             
Medelantal anställda 2 697 2 697 2 590 2 332 2 283 2 133
Antal anställda vid periodens slut 2 896 2 896 2 759 2 449 2 358 2 176
             
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 20

Nyckeltal per aktie

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
SEK 30 Jun 2019 31 mar 2019 30 jun 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat per aktie före utspädning, SEK* 10,85 9,85 7,95 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 10,80 9,80 7,90 7,65 6,55
Kassaflöde per aktie, SEK* 10,30 7,80 7,55 8,05 8,25
Eget kapital per aktie 40,60 36,80 34,25 31,10 25,45
Aktiekurs vid periodens slut 282,00 193,00 198,20 168,00 148,50
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 061 67 047 66 982 66 950 66 824
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 157 67 189 67 136 67 178 67 008
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 205 67 057 67 135 66 992 66 824
Senast uppdaterad: 2019-07-11 15:31:49 av eva.skoglund@addtech.com