Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 15 15   62 62
Administrationskostnader -24 -25   -83 -84
Rörelseresultat -9 -10   -21 -22
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter
6 -9   21 6
Resultat efter finansiella poster -3 -19   0 -16
Bokslutsdispositioner - -   278 278
Resultat före skatt -3 -19   278 262
Skatt 0 4   -63 -59
Periodens resultat -3 -15   215 203
           
Periodens totalresultat -3 -15   215 203

Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK   30 jun 2019 30 jun 2018 31 mar 2019
Materiella anläggningstillgångar   1 2 1
Finansiella anläggningstillgångar   2 902 2 973 2 988
Summa anläggningstillgångar   2 903 2 975 2 989
Kortfristiga fordringar   639 132 821
Kassa och bank   - - 0
Summa omsättningstillgångar   639 132 821
Summa tillgångar   3 542 3 107 3 810
Eget kapital   663 733 659
Obeskattade reserver   447 431 447
Avsättningar   16 15 15
Långfristiga skulder   813 463 864
Kortfristiga skulder   1 603 1 465 1 825
Summa eget kapital och skulder   3 542 3 107 3 810
Senast uppdaterad: 2019-07-10 11:17:18 av eva.skoglund@addtech.com