VD-kommentar

Stark tillväxt i positiva marknader

Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk omsättningsökning på 9 procent samt en förbättrad rörelsemarginal. Våra affärsområden Components och Industrial Process har genom organisk tillväxt och förvärv förbättrat sina resultat och rörelsemarginaler. Affärsområdena Energy och Power Solutions uppvisar också tillväxt och fortsätter leverera höga rörelsemarginaler.

Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar låg på en hög nivå inom de flesta marknader där våra verksamheter agerar. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Finland medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå både i Danmark och i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra.

Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, vindkraft och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom maskintillverkning, medicinteknik och elektronik medan den var något svagare inom telekom och olja & gas. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till produktions- och processindustrin var positiv med ökad försäljning till sågverksindustrin, papper & massa och maskintillverkare.

Efterfrågan från nordiska elnätsbolag, både inom eltransmission och eldistribution, var stabil på en hög nivå. Försäljningen av elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades positivt.

Förvärv

Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna i våra befintliga bolag. Sedan räkenskapsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav tre efter kvartalets slut. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 480 MSEK. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning.

 

Johan Sjö
VD och Koncernchef

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-26 08:30:43 av charlotte.becker@oxp.se