Övrig finansiell information

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 29 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (23). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (53).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 33 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 31,40 SEK (25,70). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 953 MSEK (1 135) exklusive pensionsskuld om 252 MSEK (218). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,9 (0,6).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 378 MSEK (529) per 30 september 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 145 MSEK (136). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 500 MSEK (140). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 28 MSEK (16) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 5 MSEK (1). Utdelning från intressebolag uppgick till 2 MSEK (3). Återköp av egna aktier uppgick till 38 MSEK (31). Återköp av köpoptioner uppgick till 11 MSEK (0) och lösen av köpoptioner uppgick till 18 MSEK (21). Under det andra kvartalet utbetalades utdelning med 4,00 SEK (3,50) per aktie, vilket motsvarar 269 MSEK (235).

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 654, vilket kan jämföras med 2 358 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv och avyttringen ökat antalet medarbetare med 256. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 407.  

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7% 33,2%
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3% 66,8%
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier 1 229 824   1,8% 1,3%
Totalt antal aktier efter återköp 66 968 672      

 

Efter beslut av årsstämman i augusti 2018 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner om att förvärva 300 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 233 330 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Under kvartalet har 200 000 egna aktier återköpts. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 - 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 - 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sep 2019 - 5 jun 2020
2015/2019 271 000 333 330 0,5% 154,50 125,10 17 sep 2018 - 3 jun 2019
Totat 1 171 000 1 233 330        

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 juni 2018 har följande förvärv genomförts; Synthecs-gruppen, Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS till affärsområdet Components, Xi Instrument AB till affärsområdet Energy samt KRV AS till affärsområdet Industrial Process.

Under det andra kvartalet har sju företagsförvärv genomförts:

Den 2 juli förvärvades Duelco A/S, Danmark, till affärsområdet Energy. Duelco A/S är en väletablerad leverantör av strömfördelningsprodukter till kunder inom installation, industri, elförsörjning, vindkraft och järnväg. Bolaget omsätter cirka 110 MDKK och har 30 anställda.

Den 2 juli förvärvades bolaget Fibersystem AB, Sverige, till affärsområdet Components. Fibersystem AB är ett högteknologiskt innovationsföretag inom cybersäkerhet som utvecklar fiberoptiska transmissionslösningar och IT-säkerhetsprodukter. Bolaget omsätter cirka 140 MSEK och har 12 anställda.

Den 2 juli förvärvades bolaget TLS Energimätning AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. TLS Energimätning levererar mätutrustning för värme, kyla och vatten till värme- och vattenverk på den svenska, norska och danska marknaden. Bolaget omsätter cirka 50 MSEK och har 9 anställda.

Den 3 juli förvärvades bolaget Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien, till affärsområdet Components. Diamond Point utvecklar, tillverkar och säljer innovativa inbyggda datorsystem för krävande OEM-applikationer. Bolaget omsätter cirka 3,5 MGBP och har 9 anställda.

Den 3 juli förvärvades bolaget Power Technic ApS, Danmark, till affärsområdet Power Solutions. Power Technic är en väletablerad leverantör av strömförsörjningsprodukter primärt till kunder på den danska marknaden. Bolaget omsätter cirka 35 MDKK och har 6 anställda.

Den 4 juli förvärvades bolagen Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Prisma Teknik är en ledande leverantör av avancerade övergångssignaler, armbågskontakter för krävande miljöer samt mätinstrument för mätning av vevaxlars skevhet. Prisma Light AB utvecklar och tillverkar LED belysning för utomhusmiljöer. Bolagen omsätter tillsammans cirka 70 MSEK och har 27 anställda.

Den 11 september förvärvades bolaget Nordautomation Oy, Finland, till affärsområdet Industrial Process. Nordautomation är marknadsledande i Norden inom design, tillverkning och levererans av utrustning för timmerhantering. Bolaget omsätter cirka 15 MEUR och har 85 anställda.

Den 31 augusti avyttrades bolaget Solar Supply System AB, Sverige, tidigare del av affärsområdet Power Solutions. Bolaget omsätter cirka 80 MSEK och har 5 anställda.

 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 september 2017 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2017/2018 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Ladda ned Excel

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Dovitech A/S, Danmark April, 2017 100 5 Components
Craig & Derricott Holdings Ltd, Storbritannien April, 2017 110 90 Power Solutions
Altitech A/S, Danmark Juni, 2017 15 5 Components
(Batteriunion i Järfälla AB, Sverige) (Juni, 2017) (140) (16) (Power Solutions)
Mobile Control Systems-bolagen, Belgien Oktober, 2017 50 17 Power Solutions
Ingenjörsfirma Pulsteknik AB, Sverige November, 2017 50 10 Components
Sensor ECS A/S, Danmark November, 2017 155 9 Components
Fintronic Oy (Inkråm), Finland December, 2017 7 1 Components
STIGAB Stig Ödlund AB, Sverige December, 2017 115 12 Components
Finn-Jiit Oy, Finland Januari, 2018 40 10 Components
2 Wave Systems AB, Sverige Januari, 2018 16 2 Components
IPAS AS, Norge Januari, 2018 40 10 Energy
Synthecs-gruppen, Nederländerna April, 2018 145 50 Components
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process
Scanwill Fluid Power ApS & Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy
Fibersystem AB, Sverige Juli, 2018 140 12 Components
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien Juli, 2018 40 9 Components
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process
         
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2018 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 388 MSEK, rörelseresultat med 21 MSEK och periodens resultat efter skatt med 14 MSEK.

 

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 71 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 99 MSEK. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli i intervallet 0-99 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 5 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat perioden positivt med netto 2 MSEK (2). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Ladda ned Excel

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 9 284 293
Övriga anläggningstillgångar 60 3 63
Varulager 59 - 59
Övriga omsättningstillgångar 262 - 262
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -5 -63 -68
Övriga skulder -217 -15 -232
Förvärvade nettotillgångar 168 209 377
Goodwill     280
Innehav utan bestämmande inflytande     -
Köpeskilling 1)     657
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -91
Avgår ej utbetald köpeskilling     -99
Påverkan på koncernens likvida medel     467
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 30 MSEK (27) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 MSEK (-6). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 147 MSEK (41). 

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

IFRS 9 Finansiella instrument, hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning och har börjat tillämpas från och med 1 april 2018. IFRS 9 introducerar bland annat en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade kreditförluster, och som tar hänsyn till framåtriktad information. Under 2017/2018 har Addtech analyserat eventuella effekter av införandet av den nya standarden. Den nya nedskrivningsmodellen har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning baserat på historisk information gällande osäkra fordringar. Eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning, har de delarna av IFRS 9 inte någon effekt på Addtechs finansiella rapporter.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, medför nya krav avseende redovisning av intäkter. Koncernen har börjat tillämpa standarden från och med 1 april 2018 med framåtriktad retroaktiv övergång i enlighet med IFRS 15. Analys av effekterna av IFRS 15 för koncernen har genomförts under 2017/2018. Slutsatsen av analysen är att IFRS 15 inte har någon effekt avseende periodisering av koncernens intäkter. IFRS 15 medför ökade upplysningar, se tabell Omsättning per dotterbolagens geografiska hemvist under rubriken Intäkternas fördelning. Denna tabell innebär en ny fördelning av koncernens intäkter och infördes första gången i delårsrapporten för första kvartalet 2018/2019.

Vid delårsperiodens utgång har koncernen bedömt att det inte föreligger några förändringar av analyserna avseende IFRS 9 och IFRS 15, vilka redogörs för i Årsredovisningen för 2017/2018.

IFRS 16 Leasingavtal, tillämpas från och med den 1 april 2019. Arbetet med att identifiera och utvärdera förekommande leasingavtal och dess påverkan av den nya standarden pågår. Addtech kommer vid standardens ikraftträdande att tillämpa den modifierade retroaktiva övergångsmetoden.

Alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner av de nyckeltal som Addtech använder se sid 19.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 38-40) i årsredovisningen 2017/2018. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

 

Säsongseffekter

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Händelser efter periodens utgång

Den 4 oktober förvärvades Wood Recycling Sweden AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Wood Recycling konstruerar, designar och levererar slit- och reservdelar för barkrivare på den svenska marknaden. Bolaget omsätter ca 7 MSEK och har 2 anställda.

Preliminär förvärvsanalys för detta förvärv har ännu inte upprättats.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören anser att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. 

  Stockholm den 25 oktober 2018  

  Anders Börjesson
Styrelsens ordförandeEva Elmstedt

StyrelseledamotKenth Eriksson

Styrelseledamot 
Henrik Hedelius

Styrelseledamot
Ulf Mattsson

Styrelseledamot   


 

Malin Nordesjö
Styrelseledamot

 


Johan Sjö

Styrelseledamot
Niklas Stenberg

Verkställande direktör 

 

 

 

 Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender

2019-02-07   Delårsrapport 1 april - 31 december 2018
2019-05-15   Bokslutskommuniké 1 april 2018 - 31 mars 2019

För ytterligare information kontakta

Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Senast uppdaterad: 2018-10-24 19:08:44 av eva.skoglund@addtech.com