Koncernens utveckling

Försäljningsutveckling

Addtechkoncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 24 procent till 2 338 MSEK (1 892).
Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 15 procent och avyttring påverkade marginellt negativt. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 85 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 22 procent till 4 733 MSEK (3 871). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 12 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 159 MSEK.

Resultatutveckling

Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 25 procent till 226 MSEK (181) och rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent (9,6). Finansnettot uppgick till -5 MSEK (-8) och resultatet efter finansiella poster ökade med 28 procent till 221 MSEK (173).

Resultatet efter skatt ökade med 29 procent till 174 MSEK (135) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 2,60 SEK (1,95). 

Rörelseresultatet ökade under perioden med 24 procent till 447 MSEK (362 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK) och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (9,4). Finansnettot uppgick till -21 MSEK (-12) och resultatet efter finansiella poster ökade med 22 procent till 426 MSEK (350).

Resultat efter skatt för perioden ökade med 21 procent till 336 MSEK (278) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 4,95 SEK (4,05). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 8,60 SEK (7,20).

 

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Senast uppdaterad: 2018-10-24 19:00:19 av eva.skoglund@addtech.com