Delårsrapport 1 april - 30 SEPTEMBER 2018

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 2 338 MSEK (1 892).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 27 procent och uppgick till 270 MSEK (213) motsvarande en EBITA-marginal om 11,5 procent (11,2).  
 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent och uppgick till 226 MSEK (181) motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,6). 
 • Resultat efter skatt ökade med 29 procent och uppgick till 174 MSEK (135) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,60 SEK (1,95). 

PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 4 733 MSEK (3 871).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 24 procent och uppgick till 530 MSEK (427 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (11,0).  
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 447 MSEK (362) motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent och uppgick till 336 MSEK (278) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,95 SEK (4,05). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 8,60 SEK (7,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (29) och soliditeten uppgick till 33 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145 MSEK (136). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 8,20 SEK (7,10).
 • Sedan verksamhetsårets början har tolv förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om ca 890 MSEK. 

Ladda ned Excel

Koncernen i sammandrag 3 månader   6 månader   Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 31 mar 2018
Nettoomsättning 2 338 1 892 24%   4 733 3 871 22%   8 884 8 022 11%
EBITA 270 213 27%   530 427 24%   941 838 12%
EBITA-marginal % 11,5 11,2     11,2 11,0     10,6 10,5  
Resultat efter finansiella poster 221 173 28%   426 350 22%   741 665 12%
Periodens resultat 174 135 29%   336 278 21%   584 526 11%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,60 1,95 33%   4,95 4,05 22%   8,60 7,70 12%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,55 1,95 31%   4,90 4,05 21%   8,50 7,65 11%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - -     - -     8,20 8,05  
Avkastning eget kapital, % 29 29     29 29     29 28  
Soliditet, % 33 36     33 36     33 39  
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
Senast uppdaterad: 2018-10-24 16:16:40 av eva.skoglund@addtech.com