VD-kommentar

ANDRA KVARTALET – POSITIVT AFFÄRSKLIMAT OCH FORTSATT GOD VINSTTILLVÄXT

Det har varit en intensiv inledning för mig i rollen som ny vd för Addtech. Efter åtta år på Addtech, senast som affärsområdeschef för Power Solutions, sitter koncernens strategi, affärsmodell och företagskultur i ryggmärgen. Jag ägnar nu mycket tid åt att lära känna verksamheterna inom koncernens övriga tre affärsområden. Intrycket från dessa möten är mycket positivt. Därtill råder ett fortsatt starkt affärsklimat i de flesta marknader där våra bolag agerar. Den organiska omsättningsökningen om 5 procent i kvartalet och flera genomförda förvärv genererade bra vinsttillväxt. Koncernens rörelsemarginal fortsatte att öka och låg kvar över 10 procent i samtliga affärsområden även under andra kvartalet.

MARKNADSUTVECKLING

Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar var fortsatt bra. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi en mycket god försäljningsökning i samtliga nordiska länder och vi hade även ett fortsatt positivt affärsläge för våra verksamheter utanför Norden.

Avseende marknadsläget inom våra olika kundsegment så ökade försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom maskintillverkare, elektronik, specialfordon och marin där de två sistnämnda kundsegmenten bidrog markant. Efterfrågan var också god inom vindkraft och medicinteknik. Kundsegmentet olja & gas hade en fortsatt positiv utveckling medan efterfrågan var svag från kunder inom telekomsegmentet.

Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin utvecklades positivt. Vi hade en god försäljning av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder och efterfrågan av infrastrukturprodukter från nordiska elnätskunder var stabil. 

Förvärv

Vår förvärvstakt är fortsatt hög och sedan räkenskapsårets början har vi genomfört inte mindre än tolv förvärv, vilka sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 890 MSEK. Vi har fortlöpande diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning.

Addtechs affärsmodell och unikt starka företagskultur har under lång tid visat sig vara mycket framgångsrik. Jag känner stor entusiasm inför uppgiften att tillsammans med alla kollegor fortsätta vidareutveckla vår fina koncern med fokus på hållbar lönsam tillväxt.

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Senast uppdaterad: 2018-10-25 10:06:56 av eva.skoglund@addtech.com