VD-kommentar

Positivt affärsklimat och fortsatt god vinsttillväxt

Även det tredje kvartalet kännetecknades av ett positivt affärsklimat med ökad efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Vår aktivitetsnivå var hög med god omsättningsökning, både organiskt och genom förvärv. Vi uppnådde en vinsttillväxt på 19% i kvartalet, vilket är i nivå med den ökning vi har haft tidigare under året. Rörelsemarginalen fortsatte också att öka mot föregående år.

Affärsområdet Components gjorde ett enastående kvartal både genom organisk tillväxt och genom flera nya förvärv. Inom affärsområdet Energy upplever vi att marknaderna är relativt stabila men kvartalet blev resultatmässigt svagare på grund av lägre försäljning och ökad konkurrens. Industrial Process och Power Solutions fortsätter att leverera god och stabil omsättnings- och vinsttillväxt.

Under kvartalet har Patrick Klerck utsetts till affärsområdeschef för Components. Patrik Klerck ingår sedan fem år i ledningsgruppen för Components och har gedigen erfarenhet från koncernen. Samtidigt har Anders Claeson, vice vd och tidigare affärsområdeschef för Components, utsetts till tillförordnad affärsområdeschef för Industrial Process när Johan Dyberg valt att gå vidare.

Marknadsutveckling

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Finland och Danmark, medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra. Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet.

Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin hade en positiv utveckling medan investeringstakten inom processindustrin var stabil. Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten i Norden sjönk under kvartalet medan försäljningen av nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

Förvärv

Att stärka våra marknadspositioner genom förvärv ger Addtech bättre möjligheter att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Vår förvärvstakt är fortsatt hög och sedan räkenskapsårets början har vi genomfört elva förvärv, varav tre stycken tillträddes efter kvartalets slut. Tre förvärv har gjorts i Sverige, tre i Danmark, två i Finland och ett förvärv vardera i Norge, Storbritannien och Belgien. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 700 MSEK. Vi har fortlöpande diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Vår starka balansräkning ger oss goda möjligheter att fortsätta förvärva attraktiva bolag.

 

Johan Sjö
VD och Koncernchef

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-02 15:24:30 av charlotte.becker@oxp.se