VD-kommentar

Stark vinsttillväxt och fortsatt god efterfrågan

Det tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt hög aktivitet i marknaden och koncernen hade en organisk försäljningsökning om 9 procent vilket jag är mycket stolt över. EBITA ökade med starka 29 procent i kvartalet, vilket är bättre än den ökning vi haft tidigare under året, och samtliga affärsområden bidrog till ökningen. EBITA-marginalen steg till 9,7 procent, där både förvärv och ökad omsättning har bidragit till förbättrad EBITA-marginal.

Marknadsutveckling

Efterfrågan på våra produkter och lösningar var fortsatt mycket god i de flesta av våra marknader och vi har inte sett några tydliga tecken på en eventuell konjunkturavmattning i våra verksamheter. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Norge medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Finland. Även i Danmark och Sverige var efterfrågan totalt sett positiv liksom affärsläget utanför Norden. Våra enheter i Storbritannien känner av en viss osäkerhet på grund av Brexit.

Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och medicinteknik. Efterfrågan var stabil inom telekomsegmentet medan den ökade något inom olja & gas.

Utvecklingen inom det marina segmentet var fortsatt mycket positiv. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skog- och processindustrin hade en god utveckling liksom försäljningen till tillverkningsindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade medan efterfrågan av nischade produkter inom elkraftsdistribution samt elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder var fortsatt stabil.

Förvärv

Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och kompletteringsförvärv genom våra befintliga bolag för att stärka marknadspositioner och lönsamheten inom attraktiva segment. Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört fjorton förvärv, varav två tillträddes efter kvartalets slut. Av dessa var elva fristående bolag och tre var kompletteringsförvärv, varav tolv i Norden, ett i Storbritannien och ett i Nederländerna. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 960 MSEK och tillför koncernen 276 medarbetare.

Många privatägda bolag ser Addtech som en attraktiv köpare då de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare. Addtechs förvärvsprocess är väl integrerad i verksamheten och vi har finansiell kapacitet att fortsätta hålla en normal förvärvstakt framgent. Vi ser
fortsatt goda möjligheter till förvärv såväl i Norden som i Nordeuropa
.

 

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Senast uppdaterad: 2019-02-06 18:42:01 av eva.skoglund@addtech.com